© RM Relining AB   |   Mätarvägen 14, 19637 Kungsängen, 08-41951968   |   Orgnr 559024-5527   |   info@rmrelining.se   | Sitemap

Trygga_Företag_Logotyp.png

RELINING

Det finns många olika namn på tekniken som vi kallar för relining, t ex rörinfodring, rör-i-rör-metoden, rivningsfri rörrenovering, rivningsfritt stambyte etc. Det finns två metoder för relining, strumpmetoden och lösplatsmetoden/ sprutmetoden och vi på RM Relining & Bygg AB kan erbjuda våra kunder båda dessa metoder:

 

Strumpmetoden innebär att man sprutar in en mjuk strumpa av epoximättad polyesterfilt i det befintliga röret. Strumpan blåses sedan upp med tryckluft så att den håller formen medan den stelnar vilket tar ca 6-24 timmar beroende på temperaturen runt röret som renoveras. När epoxystrumpan sedan stelnat har det skapats ett nytt självstående rör i det befintliga röret som får samma livslängd som ett helt nytt rör. RM Relining & Bygg AB lämnar alltid 10 års garanti på utförd relining med strumpmetoden.

 

Lösplastmetoden/sprutmetoden innebär att man sprutar insidan av det befintliga röret med en plast eller färg och på så sätt skapar ett nytt rör inuti det gamla röret. Metoden fungerar bra på rör med små dimensioner, men fungerar dåligt på rör som det gått hål på eller har andra omfattande skador. RM Relining & Bygg AB lämnar 5 års garanti på utförd relining med lösplastmetoden/sprutmetoden.

 

Vi kan utföra relining på rör med diametern 50-300 mm och reliningsmetoden kan användas i alla typer av byggnader och fastigheter. Rör som kan relinas är t ex utgående avloppsledning från en villa ut till den kommunala avloppsledningen, rören i bottenplattan i flerbostadshus, dagvattenledningar, dvs stuprör, avluftningsledningar, spillvattenrör med flera. Om Ni vill veta om vi kan hjälpa Er att renovera just Era rör, kontakta oss idag.

 

Innan man kan börja relina rören, så gör man en rörinspektion, dvs man filmar rören invändigt för att säkerställa skicket samt för att upptäcka eventuella skador och stopp. För att kunna filma rören så måste man ofta göra rent dom först med hjälp av spolning eller mekanisk rensning. Att rören är helt rena invändigt innan man börjar relina är en förutsättning för ett gott slutresultat.

Därför är det vanligt att rören längre ned i fastigheten och i bottenplattor är mer slitna och i sämre skick än högre upp i fastigheten, helt enkelt på grund av ett högre slitage till följd av mer användning. Allra hårdast slits rörböjar och skarvar mellan rören. Skarvarna slits eftersom de är svagaste punkten mellan två rör och vattnet som släpps igenom systemet sliter och drar i skarvarna och leder till förslitningar och utmattning av materialet. Rörböjarna slits för det är denna del av avloppssystemet som får ta emot all den energi det innebär när vatten som spolas ned från ett antal meter ovanför rörböjen, slår ned med full kraft. Rörböjarna slits även när man måste åtgärda akuta stopp, framförallt med mekanisk rensning, då detta påverkar insidan av rören när man drar renskedjor och andra verktyg fram och tillbaka för att få bort stoppen. Man brukar räknar med att ett avloppsystem håller någonstans mellan 30-50 år och att det inte håller längre beror på allt det slitage som rörsystemet utsätts för dagligen helt enkelt sliter ned rören inifrån. Det tar naturligtvis många år för att leda till märkbara negativa effekter, men förr eller senare så måste alla avloppsystem renoveras. Relining, stambyten och andra metoder för att renovera avloppsystemen gör man för att åtgärda de delar av systemet som helt enkelt passerat sin tekniska livslängd och måste åtgärdas mer permanent.

 

När stoppet i avloppet väl blir akut så kontaktar de boende den som är fastighetsägare, som kan vara en privatperson, bostadsrättsförening, privat eller allmänyttig fastighetsägare osv för att anmäla problemet. Bor man i villa så är det den boende själv som får ta tag i problemet, vilket ofta blir akut, då ett stopp i avlopp orsakar både olägenhet och riskerar att leda till t ex vattenskador om vattnet av någon anledning fortsätter stiga i ledningarna.

Ofta är det väldigt svårt för en villaägare eller en fastighetsägare att veta i vilket skick avloppsrören och andra rör och ledningar i fastigheten är i och det är först när problem med t ex stopp, läckage, dålig lukt, vattenskador osv dyker upp som frågan blir aktuell och ofta akut. Processen från att ett problem börjar uppstår med avloppen i fastigheten tills dess att det är löst med hjälp av relining/rörinfordring kan se ut enligt nedan:

 

De som bor eller arbetar i fastigheten upplever under kortare eller längre tid att det är något begynnande problem med avloppen. T ex kan behövas flera spolningar i toaletten för att allt skall försvinna ned, det kan bubbla, lukta illa och låta konstigt i handfatet när man spolar och det tar tid för vattnet att försvinna osv. Detta kan tyda på att det är ett begynnande stopp som håller på att byggas upp i avloppet, som t ex kan bero på att man spolat ned olämpliga saker i avloppet, hällt ut stekfett i vasken i köket som sätter igen rören, rören har börjat rosta på insidan vilket gör att det fastnar saker som som spolats ned i avloppet osv. Det kan även vara så att man någonstans i fastigheten, ofta i källaren, har noterat att rör har börjat läcka eller att det till och med börjat rosta hål på rören, men ofta uppmärksammas rörens funktion och skick i samband med ett akut stopp.

Man skall komma ihåg att det alltid är större risk för stopp i avloppen ju längre ned i fastigheten man kommer, då allt som spolas ned i avloppen längre upp i fastigheten måste passera genom hela avloppssystemet och sedan ut i den kommunala avloppssystemet. 

Som villaägaren / fastighetsägare saknar man ofta de nödvändiga kunskaperna och utrustningen för att själva undersöka vad felen i avlopp, ledningar och rör beror på och framförallt behöver man hjälp för att kunna åtgärda felen på ett korrekt sätt. Om det är ett akut stopp och vattnet stiger i en toalett så måste man snabbt stänga av vattnet till toaletten,vilket man gör genom att se var närmaste avstängningsventil ballofix sitter på röret som leder till toaletten. Vrid på ventilen så att vattenflödet stryps. Om det har kommit vatten på golvet, försök torka bort det värsta för att minska risken för vattenskador på t ex trägolv eller för att undvika personskador. När den akuta situationen är hanterad är det sedan viktigt att snabbt kontakta en fackman som kan komma ut och göra en undersökning för att fastställa vad problemen i avloppen bero på samt komma med förslag på åtgärder.

När RM Relining & Bygg AB blir kallade till en fastighet så börjar vi med att ta reda på så mycket information som möjligt om problemet, vad det är som hänt, när det inträffat osv och vi försöker identifiera var tex stoppet i avloppet kan tänkas finnas. Nästa steg blir att hitta närmaste punkten där man kan komma åt avloppsröret där man tror problemet finns, vilket kan t ex vara genom toalettstolen, hitta en rens- eller inspektionslucka, genom avloppsröret i handfatet osv. När man sett till att få tillgång till röret, så skall en rörinspektion genomföras, dvs man filmar röret invändigt för att se vad som orsakar stoppet, läckan eller vilket problem man nu har med avloppsystemet. Kameran är antingen självgående på en robot med hjul eller sitter på en slang, som man sticker ned t ex i toaletten och sen skjuter man slangen framåt tills dess att man hittar felet. Rörinspektionen dokumenteras både i form av en film samt anteckningar görs löpande över det man upptäcker.

 

Om det inte går att göra en rörfilmning pga rören är för igensatta eller när man väl hittar stoppet, så behöver man spola rören med hett vatten under högt tryck alternativt göra meknisk rensning med t ex kedjor, för att få bort stoppet. När man väl fått bort stoppet och kunnat dokumentera skicket på rörens insidor, så kan man bedöma om det räcker med spolning/rensning eller om röret är i så pass dåligt skick att man måste göra rörrenovering i form av relining/rörinfordring.

Det finns två metoder för att genomföra relining och RM Relining & Bygg AB kan erbjuda sina kunder både strumpmetoden och löstplastmetoden/sprutmetoden:

 

Strumpmetoden

Denna metod för att göra rörrenoveringen, som ibland även kallas rör-i-rör-metoden eller en metod för rivningsfri rörrenovering, innebär att man skjuter in en strumpa som är indränkt i epoxy i det gamla och rengjorda röret. Strumpan blåser man sedan upp med hjälp av tryckluft och sedan låter man strumpa torka och samtidigt härda. När röret är torrt och härdat efter 4-24 timmar, så har strumpan bildat ett nytt rör inuti det gamla röret som får lika lång livslängd som om man bytt ut det gamla röret mot ett helt nytt rör. Det finns många fördelar med att göra relining / rörinfodring jämfört med att byta ut röret:

 

- Det går snabbare

- Det är mindre störande för boende och de som vistas i fastigheten

- Det blir ofta billigare

- Det är bättre för miljön

- Det innebär ett mindre ingrepp i fastigheten

Strumpmetoden går att använda även om det är hål rakt igenom det befintliga röret, då strumpan när den stelnar bildar ett självbärande rör som får samma funktion och livslängd som ett helt nytt rör. Det spelar heller ingen roll om det befintliga röret är gjort av plast, gjutjärn eller något annat material, metoden fungerar oavsett. Metoden är framförallt lämplig när det handlar om rörrenovering av ingjutna rör i t ex trapphus, bottenplattor, skyddsrum osv, som innebär stora kostnader och tekniska utmaningar för att kunna byta ut de befintliga rören. RM Relining & Bygg AB lämnar alltid 5 års garanti på utfört arbete, både för material och för arbete.

 

Lösplastmetoden eller sprutmetoden

Sprutmetoden innebär att istället för att skjuta in en färdig strumpa som bildar ett nytt rör inuti det gamla, så sprutar man en beläggning på insidan av det gamla röret, som bildar ett nytt rör när det torkat. Denna metod är bra om man skall relina smalare rör och ledningar som har många krökar, men metoden är inte att rekommendera i rör som har stora skador och hål, då det är svårt att få beläggningen att täcka hålen på ett bra sätt. Vi lämnar alltid 5 års garanti på utförd relining med lösplastmetoden/sprutmetoden.

Jämfört med traditionella metoder för att renovera enstaka rör eller hela rörsystem som innebär att de de befintliga rören måste rivas bort och ersättas med nya, så har reliningen / rörinfordringen många fördelar:

 

Snabbare

Att relina ett rör eller ett rörsystem tar betydligt mindre tid än om man skulle byta ut röret mot ett nytt. Att byta ut röret kräver att man först river allt runt om kring röret, så att man kommer åt att ta bort det. Sedan skall ett nytt rör monteras och väggar och golv runt omkring måste återställas. Allt detta tar mycket längre tid än att låta röret sitta kvar och skapa ett nytt rör inuti, som får lika lång livslängd som ett helt nytt rör.

 

Mindre störande

Att på traditionellt sätt byta ut enstaka rör eller genomföra ett helt stambyte innebär mycket obehag och störningar för boende och de som måste vistas i fastigheten under tiden som arbetena pågår. Traditionell rörrenovering innebär avstängt vatten, avlopp som inte får användas, buller och oljud när rivningsarbeten genomförs, dammspridning i trapphus, i lägenheter och övriga delar av fastigheten under flera veckor/ månaders tid. Eftersom traditionell renovering tar så mycket längre tid än relining / rörinfodring betyder det att man måste lämna i från sig nycklarna till sin bostad samt att hantverkare skall arbeta i bostaden under lång tid, vilket är tröttsamt för boende.

 

Billigare

Med tanke på hur mycket arbeta det innebär att riva, byta ut ett gammalt rör och sedan återställa väggar och tak runt omkring, så blir det ofta betydligt billigare att låta det uttjänta röret ligga kvar och istället relina röret, istället för att byta det. Om man räknar in alla kostnader för rivning, byte av rör, återställning, material, hyra av t ex grävmaskiner etc, så blir relining ofta betydligt billigare i slutändan.

 

Bättre för miljön

Om man skall riva ut befintlig rör och byta dessa mot nya på traditionellt sätt, så innebär detta en mängd negativa effekter på miljön. Dels så måste man ta hand om alla de rivningsmassor som uppstår och dessa kan innehålla t ex asbest, PCB osv som är farligt för människors hälsa. Det borttagna röret måste tas om hand på rätt sätt och återvinnas för att kompensera för det nya röret som man sätter in istället. Dessutom innebär alla transporter och maskiner som krävs för att byta ut röret på traditionellt sätt att onödigt mycket koldioxid släpps ut i atmosfären.

 

Mindre ingrepp i fastigheten

Om ett rör ligger svårtillgängligt, t ex ingjutet i en trappa eller i ett skyddsrum, så är det ofta förknippat med stora kostnader och tekniska svårigheter att kunna byta det existerande röret mot ett nytt rör. Detta gör att relining i många fall är den enda praktiska metoden för att renovera ett svåråtkomligt rör, tack vare att det i innebär så små ingrepp i den befintliga byggnationen.

 

Om det t ex är ett rör som ligger nedgrävt i en villatomt som behöver renoveras ut till kommunens ledning i gatan, så kan en traditionell rörrenovering innebära sönderkörda och uppgrävda gräsmattor och rabatter, som tar lång tid och kräver mycket arbeta för att återställa. Allt detta slipper man med relingen.

 

Fördelar och nackdelar med respektive reliningsmetod

RM Relining & Bygg AB kan utföra relining med både strumpmetoden och lösplast/sprutmetoden och respektive metod kan vara olika lämplig för olika situationer.